Latest news

 ระบบขอUserตรวจสอบสิทธิ

เข้าสู่ หน้าWebsite การขอUserตรวจสอบสิทธิในระบบการตรวจสอบสิทธิ สปสช.

More info

 ตัวชีวัดร่วม ระหว่าง สธ. และ สปสช.

ตัวชีวัดร่วม 6 ตัว ระหว่าง สธ. และ สปสช.

More info

 ตัวชีวัดกองทุนโรคเรื้อรัง (NCD)

ตัวชีวัด 29 ตัวกองทุนโรคเรื้อรัง (NCD)

More infoสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก

© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต2 พิษณุโลก