Latest news

เป็น WebSite ในการขอ Userตรวจสอบสิทธิเท่านั้น (ไม่สามารถขอuserเพื่อใช้กับระบบอื่น ๆ ของ สปสช.ได้)

ขอแนะนำการใช้งาน
- ต้องแนบไฟล์หนังสือราชการที่ขอมาด้วยเท่านั้นถึงจะอนุมัติให้ใช้ระบบตรวจสอบสิทธิ
- ตรวจสอบรายชื่อจากเมนู ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิตรวจสอบสิทธิ ก่อน เพื่อไม่ต้องขอข้อมูลซ้ำซ้อน
- ทางสปสช.เขต จะ ไม่แจังกลับ ว่าอนุมัติ User แล้ว ผู้ขอสามารถตรวจสอบได้จากเมนูค้นหาหนังสือราชการ/รายชื่อขอUser
- รายที่ทาง สปสช. อนุมัติแล้ว สามารถใช้บัตร Smart Card เพื่อตรวจสอบสิทธิได้
(การขอ Pin Code 4 หลัก ต้องนำบัตรประชาชนไปสำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอที่อยู่ แล้วแจังความประส่งค์ขอ Pin Code 4 หลัก)
- สปสช.เขต 2 จะดำเนินการรวบรวมส่ง สปสช.ส่วนกลางเพื่อออกให้สิทธิ(User) ในวัน อังคาร กับ วันพฤหัสบดี
- หน่วยบริการจะได้การ อนุมัติ / และแสดงรายชื่อตอบรับ ใน 1-2 วันถัดมาจากรอบที่ส่ง สปสช.ส่วนกลาง
*** ตัวอย่างหนังสือราชการที่ขอ UserPassword [ไม่ต้องระบุเลข 13 หลักในหนังสือนะครับ ] *** คลิ๊ก->ตัวอย่างหนังสือ
หน่วยบริการที่ขอรับการอนุมัติสิทธิการตรวจสอบสิทธิ ไม่ผ่านการตรวจสอบ/บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน [ ต้องแก้ไขตามรายการที่ปรากฏ ]
หน่วยบริการHOSNAMEเลขที่หนังสือวันที่วันที่ยื่นเรื่องการดำเนินงานรายการแก้ไขสิ่งที่ต้องแก้ไข
11164โรงพยาบาลลับแลที่ อต.0032.307/9802018-07-202018-07-20 15:32:18ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขกรุณาบันทึกข้อมูลบุคคลที่ต้องการขอ User เข้ามาในระบบ
07819โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ตำบลวังท่าดีพช. 0632.8/1192018-07-132018-07-13 16:45:00ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขกรุณาบันทึกข้อมูลบุคคลที่ต้องการขอ User เข้ามาในระบบ
07775โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินฮาว ตำบลหินฮาว0332.1.03.1/1522018-07-042018-07-13 07:05:48ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขกรุณาบันทึกข้อมูลบุคคลที่ต้องการขอ User เข้ามาในระบบ
00713สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเทพพช.๐๗๓๒.๑.๑ / ๑๖๑2018-07-062018-07-06 19:47:39ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขกรุณาบันทึกข้อมูลบุคคลที่ต้องการขอ User เข้ามาในระบบ
11243โรงพยาบาลอุ้มผางตก ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๐๐๔๔2561-06-292018-06-29 11:25:38ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขกรุณาบันทึกรายชื่อของผู้ขอใช้สิทธิ เข้าในระบบให้ครบทุกคน
07755โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังร่อง ตำบลห้วยไร่พช.0232.1/2/922018-06-262018-06-26 11:40:42ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขหนังสือราชการ ต้องเป็นหนังสือที่ลงลายมือชื่อจริง ๆ ครับ (มีลายเซนต์ชื่อครับ)
11250โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมสท 0032.304/8022018-06-192018-06-19 13:30:17ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขกรุณาส่งหน้งลือราชการที่เป็นคำขอมาด้วยนะครับ
11256โรงพยาบาลวังทองพล 0732.301/18742018-06-182018-06-19 11:07:36ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขกรุณาบันทึกรายชื่อของผู้ขอใช้สิทธิ เข้าในระบบให้ครบทุกคน
14071โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกษมสุข ตำบลเพชรละครที่ พ ช ๐๖๓๒.๑๔/๕๒2018-06-132018-06-13 09:50:19ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขกรุณาบันทึกรายชื่อของผู้ขอใช้สิทธิ เข้าในระบบให้ครบทุกคน
11241โรงพยาบาลท่าสองยาง1092018-05-032018-05-03 09:36:35ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขกรุณาแนบหนังสือราชการ คลิ๊ก->รูปวิธีแก้ไข
07416โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสัชนาลัยสท 0432.1/07/372018-04-252018-04-25 11:08:17ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขหน้งสือราชการ ไม่ลงลายมือขื่อจรงิ กรุณาแก้ไข
07573โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคบพล.0632.1/4.2/472018-03-092018-03-09 11:11:24ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขบันทึกรายชื่อผู้ขอไม่ครบทุกคนตามหนังสือราชการที่แนบมาด้วย
11249โรงพยาบาลศรีนครสท0032.301/802018-01-172018-02-26 14:00:24ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขไม่กรอกรายชื่อ และรายละเอียดผู้ขอ แก้ไข คลิ๊ก->รูปวิธีแก้ไข
07342โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกกโก่ ตำบลแม่กาษาตก.0332.1/182018-01-232018-01-24 11:52:20ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขหนังสือราชการ ไม่ได้ลงลายมือชื่อจริง กรุณาเซนต์ชื่อแล้วส่งแนบมาใหม่นะครับ ติดต่อ 090 197 5166
10723โรงพยาบาลแม่สอดที่ ตก 0032.009/22018-01-092018-01-09 14:28:39ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขกรอกรายชื่อ และรายละเอียดผู้ขอไม่ครบ แก้ไข คลิ๊ก->รูปวิธีแก้ไข
07553โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตายมพล0432.301/21482017-11-302017-12-28 19:22:46ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขกรอกรายชื่อ และรายละเอียดผู้ขอไม่ครบ แก้ไข คลิ๊ก->รูปวิธีแก้ไข :: และหนังสือต้องลงลายมือชื่อจริง ๆ
11162โรงพยาบาลบ้านโคกอต0027.305/7162017-11-232017-11-23 16:29:18ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขกรุณากรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ขอสิทธิให้ครบทุกครับ ติดต่อ 090 197 5166
07589โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหมื่นรามพล.0732.1-07/1792017-11-132017-11-13 14:17:55ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขไฟล์แนบเสีย กรุณาแก้ไข และแนบไฟล์มาใหม่ครับ ( เปิดไฟล์ไม่ไ้ด้ครับ มีรหัสผ่าน...)
10722โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ ตก 0032.2/35672560-10-162017-10-24 16:29:23ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขกรอกรายชื่อ และรายละเอียดผู้ขอไม่ครบ แก้ไข คลิ๊ก->รูปวิธีแก้ไข หรือ โทร 090 197 5166
07403โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกงสท0332.01/1832017-10-182017-10-18 10:34:49ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขไม่กรอกรายการรายชื่อผู้ขอ โปรดแก้ไข คลิ๊ก->รูปวิธีแก้ไข
07268โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานห้วยเดื่อ ตำบลโป่งแดงตก ๐๑๒๗.๑๑๗/๑๗๗2017-09-282017-09-28 14:13:04ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขหนังสือ ไม่ได้ลงลายมือชื่อจริง กรุณาแนบเอกสารที่ลงลายมือชื่อจริงครับ
10613โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุชเทียน ที่ พล 0832.012/2022017-09-252017-09-26 13:55:43ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขไม่กรอกรายชื่อ และรายละเอียดผู้ขอ แก้ไข คลิ๊ก->รูปวิธีแก้ไข หรือ โทร 090 197 5166
07761โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขวาง ตำบลน้ำชุนพช 0232.1/15.2/ 752017-08-032017-08-07 12:16:48ส่งคำขอต้องกลับแก้ไขไม่กรอกรายชื่อ และรายละเอียดผู้ขอ แก้ไข คลิ๊ก->รูปวิธีแก้ไข
หน่วยบริการที่ขอรับการอนุมัติสิทธิการตรวจสอบสิทธิ
หน่วยบริการHOSNAMEเลขที่หนังสือวันที่ไฟล์เอกสารแนบวันที่ยื่นเรื่องรายการแก้ไขการดำเนินงาน
11164โรงพยาบาลลับแลที่ อต.0032.307/9802018-07-2020072018153123.pdf2018-07-20 15:32:18ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
07819โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ตำบลวังท่าดีพช. 0632.8/1192018-07-13images(5).pdf2018-07-13 16:45:00ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
07775โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินฮาว ตำบลหินฮาว0332.1.03.1/1522018-07-04หนังสือขอ User(13).pdf2018-07-13 07:05:48ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
00713สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเทพพช.๐๗๓๒.๑.๑ / ๑๖๑2018-07-06IMG(22).pdf2018-07-06 19:47:39ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
11243โรงพยาบาลอุ้มผางตก ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๐๐๔๔2561-06-29พี่ไหม.pdf2018-06-29 11:25:38ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
07755โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังร่อง ตำบลห้วยไร่พช.0232.1/2/922018-06-26bookpage (1).pdf2018-06-26 11:40:42ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
11250โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมสท 0032.304/8022018-06-19เอ .pdf2018-06-19 13:30:17ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
11256โรงพยาบาลวังทองพล 0732.301/18742018-06-18วังทอง.pdf2018-06-19 11:07:36ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
14071โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกษมสุข ตำบลเพชรละครที่ พ ช ๐๖๓๒.๑๔/๕๒2018-06-13ตรวจสิทธิ์ สปสช..pdf2018-06-13 09:50:19ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
11241โรงพยาบาลท่าสองยาง1092018-05-03Image_001.pdf2018-05-03 09:36:35ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
07416โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสัชนาลัยสท 0432.1/07/372018-04-25img014 (2).pdf2018-04-25 11:08:17ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
07573โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคบพล.0632.1/4.2/472018-03-09ขอ User สปสช.9มีค61.pdf2018-03-09 11:11:24ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
11249โรงพยาบาลศรีนครสท0032.301/802018-01-17หนังสือขอuser(1).pdf2018-02-26 14:00:24ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
07342โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกกโก่ ตำบลแม่กาษาตก.0332.1/182018-01-23ขอUsername(1).pdf2018-01-24 11:52:20ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
10723โรงพยาบาลแม่สอดที่ ตก 0032.009/22018-01-09ขอรหัสตรวจสอบสิทธิ รพ.แม่สอด.pdf2018-01-09 14:28:39ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
07553โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตายมพล0432.301/21482017-11-30ปลดสิทธิ์(1).pdf2017-12-28 19:22:46ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
11162โรงพยาบาลบ้านโคกอต0027.305/7162017-11-23us.pdf2017-11-23 16:29:18ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
07589โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหมื่นรามพล.0732.1-07/1792017-11-13CCI14112560.pdf2017-11-13 14:17:55ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
10722โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ ตก 0032.2/35672560-10-16หนังสือขอรหัส 10722_เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ.pdf2017-10-24 16:29:23ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
07403โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกงสท0332.01/1832017-10-18แอนนา ศรีสว่าง.pdf2017-10-18 10:34:49ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
07268โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานห้วยเดื่อ ตำบลโป่งแดงตก ๐๑๒๗.๑๑๗/๑๗๗2017-09-28ขอรหัสตรวจสอบสิทธิ์(1).pdf2017-09-28 14:13:04ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
10613โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุชเทียน ที่ พล 0832.012/2022017-09-25สอบ.นุชเทียน ขอUser Passwordสำหรับตรวจสอบสิทธิ์.pdf2017-09-26 13:55:43ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
07761โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขวาง ตำบลน้ำชุนพช 0232.1/15.2/ 752017-08-03ขอ User สปสช.1.pdf2017-08-07 12:16:48ต้องกลับแก้ไขส่งคำขอ
หน่วยบริการที่ขอรับการอนุมัติสิทธิการตรวจสอบสิทธินั้น [อยู่ระหว่างการดำเนินการ ]
หน่วยบริการHOSNAMEเลขที่หนังสือวันที่ไฟล์เอกสารแนบวันที่ยื่นเรื่องการดำเนินงาน
07313โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านรีตก 0632.1/2172018-07-20ครุฑขอuserตรวจสอบสิทธิ.pdf2018-07-20 14:00:49กำลังดำเนินการ
24667โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบังพล.0532.12-02/2472018-07-10images(6).pdf2018-07-19 15:13:35กำลังดำเนินการ
07384โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสะเกษ ตำบลวังน้ำขาวสท0832.04.1/1242018-07-17บันทึกข้อความ.pdf2018-07-17 09:27:04กำลังดำเนินการ
10597สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านป่าคาใหม่ ตก0832.2/1262018-07-16CCF16072561.pdf2018-07-16 14:08:52กำลังดำเนินการ
11251โรงพยาบาลชาติตระการพล0832.309/9532018-07-16จงรัก.pdf2018-07-16 14:07:41กำลังดำเนินการ
11247โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยสท0032.309/10582018-07-16img007.pdf2018-07-16 11:43:33กำลังดำเนินการ
10727โรงพยาบาลเพชรบูรณ์พช.0032.202/19252018-07-1310727.pdf2018-07-13 13:46:57กำลังดำเนินการ
หน่วยบริการที่ขอรับการอนุมัติสิทธิการตรวจสอบสิทธินั้น ได้ดำเนินการให้สิทธิเรียบร้อยแล้ว.. [ แสดงข้อมูลย้อนหลังไป 7 วันเท่านั้น ]

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก

©2016 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก